اولین نشست تخصصی کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی پژوهشکده میگوی کشور در سال 98 با حضور اکثریت اعضاء و جمعی از فعالین صنعت پرورش میگو روز دوشنبه مورخ 23/2/98 در محل پژوهشکده میگوی کشور برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیت های ترویجی صورت گرفته، اهداف و برنامه های پژوهشکده در سال 98 به اطلاع اعضاء رسانده شد. همچنین موضوعات پیشنهادی ارائه شده در خصوص تولید و نشر آثار ترویجی و عناوین مربوط به برگزاری دوره های آموزشی ویژه بهره برداران از سوی اعضاء مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت