بنا بر پیشنهاد پژوهشکده میگوی کشور در جلسه کارگروه تخصصی کمیته مدیریت صید استان بوشهر، صید میگو از ۱۲ شهریور در آبهای استان بوشهر ممنوع می گردد