۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ کارگاه آموزشی " سامانه سمپات " توسط خانم دکتر شراره خدامی در پژوهشکده میگوی کشور برگزار گردید .این کارگاه آموزشی با هدف رفع مشکلات سامانه سمپات، از سوی بخش هماهنگی امور پژوهشی موسسه تحقیقات، در سالن کنفرانس پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. محتوای این کارگاه برای تسریع در اخذ فروست گزارشات نهایی پژوهشگران، شامل بخش های متنوع و دقیق ارائه شد. در ادامه رفع مشکل و پیگیری های مرتبط با فعالیت تعدادی از محققان بطور موردی بررسی گردید