در راستای ترویج دانش محیط زیست دریایی و ارتقای فرهنگ دانش آموزان روستایی، پژوهشکده میگوی کشور با انجمن مردم نهاد دانش گستر سرای ایل سون همکاری کرد. ۵شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ بازدید جمعی از دانش آموزان عشایر روستایی شهرستان کازرون از پژوهشکده، در قالب اردوی آموزشی همراه با تور دریایی، انجام شد. پژوهشکده میگوی کشور با فراهم کردن امکان بازدید از موزه آبزیان و آزمایشگاه های پژوهشکده، در راستای اهداف توسعه پایدار اکوسیستم دریا و ترویج فرهنگ زیست محیطی از طریق مشارکت با جوامع محلی، اقدام کرد