ردیابی بیماری ویروسی در نمونه های بنتوز موجود در کف
استخرهای پرورشی بوشهر
توسط کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور
دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹نمونه
گیری از بستر استخرهای سایت دلوار ۱و ۲بوشهر به منظور ردیابی بیماری ویروسی در نمونه‌های بنتوز موجود در کف استخر
توسط کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور انجام شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹نمونه گیری از بستر
استخرهای سایت دلوار ۱و ۲به منظور ردیابی ویروس در نمونه های بنتوز موجود در کف استخر انجام شد. در این
نمونه‌گیری سعی شده از کلیه مزارع با کف خشک، نم دار، لجنی، خیس، دارای خاک سیاه، بدون
خاک سیاه، آهک زده شده، بدون آهک، شخم زده، شخم نخورده، پربورات زده شده، بدون پربورات،
با بازماندگی بالا و کم، و اصلاح شده همراه با برداشت خاک سیاه نمونه گیری به عمل آید.
همچنین نمونه گیری از زهکش خشک و زهکش مملو از آب دریا انجام شد. در فرآیند نمونه برداری
از هر مزرعه ۳نمونه
تهیه و سعی شد نمونه گیری به گونه‌ای باشد که تمام موارد را شامل شود. بر اساس سیاست
های پژوهشکده، مقرر گردید از نمونه هایی که توسط بخش اکولوژی آماده سازی میشود، حتما
تست PCRانجام شود.بررسی های آزمایشگاهی در حال انجام است. با سپاس از زحمات همکاران بخش اکولوژی
و بخش بیماری های پژوهشکده میگوی کشور،آقایان
دکتر حق شناس و دکتر پذیر.