به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، ۵ خرداد ماه سالجاری، یکی دیگر از نشست های تخصصی تولید میگوی پرورشی، با ارایه پژوهشکده میگوی کشور، با همکاری مرکز تحقیقات ارزیابی ذخایر آبزیان داخلی- گرگان، اداره کل شیلات استان گلستان و شرکت تولیدی بیضا ۲۱ انجام شد. در نشست اخیر که رییس مرکز تحقیقات ارزیابی ذخایر آبزیان داخلی-گرگان، معاونت آبزی پروری اداره کل شیلات استان گلستان، کارشناسان اداره کل دامپزشکی گلستان و پرورش دهندگان میگو و سایر علاقمندان بصورت حضوری و مجازی مشارکت داشتند، دو سخنرانی علمی ارائه شد. به ترتیب دکتر قوامپور به موضوع مدیریت بهینه تولید میگوی پرورشی و دکتر دشتیان نسب به موضوع اصول کار در کنار بیماری پرداختند. این جلسه همراه با تبادل نظر کارشناسان حاضر و پیرامون چالش های موجود بود و سیاست های ترویجی برگرفته از تجارب پرورش دهندگان موفق در سایت های جنوب و شمال از سوی پژوهشکده میگوی کشور به اشتراک گذاشته شد.
نشست های تخصصی میگو، با هدف اصلاح ساختار منطقه ای و مدیریت بهینه تولید میگوی پرورشی، همچنین آموزش اصول کار در کنار بیماری از سوی پژوهشکده میگوی کشور ترویج می شود. از سال ۱۳۹۹ این سیاست برای کلیه قطب های مرتبط با تولید میگو در دستور کار پژوهشکده میگوی کشور دنبال می شود.