به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ ، دکتر شریف روحانی در سفر به بوشهر بازدید میدانی اقدامات انجام یافته را انجام داد. قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در راستای سیاست های کلی این موسسه برای بررسی اقدامات، برنامه ها و چالش های موجود، از پژوهشکده میگوی کشور بازدید کرد. ابتدا دکتر شریف روحانی به اتفاق دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده، برای بررسی موضوعات مرتبط با شناور تحقیقاتی این پژوهشکده، با حضور در اسکله و بازدید بخش های مختلف شناور پژوهش ۱، مسایل مرتبط با آن را بررسی کردند. سپس در بازدید از ایستگاه تحقیقاتی خلیج فارس، پتانسیل ها، اقدامات، برنامه ها و چالش های پیش روی آن با حضور مدیر ایستگاه و تعدادی از کارشناسان بررسی شد. در نشستی دیگر با حضور مدیران از بخش های پژوهشی و پشتیبانی، ابتدا دکتر آیین جمشید اقدامات و دستاوردهای پژوهشی، ترویجی و آموزشی انجام یافته را گزارش داده و به عناوین برنامه های پژوهشی پیش رو اشاره کرد. در این نشست تنگناها و ضرورت های علمی و پشتیبانی مرتبط برای اجرای حدود ۲۹ پروژه در دست اقدام در حوزه دریایی و آبزی پروری مطرح شد. در این جلسه با توجه به جایگاه ملی پژوهشکده در اقدامات مرتبط با میگو، سیاست های کلی آموزشی، ترویجی و اجرایی پرورش میگو مطرح گردید. قائم مقام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با تشکر از فعالیت های انجام یافته، به اهمیت جایگاه ملی پژوهشکده برای ارتقا امنیت آبزی پروری تاکید کرد. محورهای دیگر مورد بحث در این جلسه، مطالعات ژنتیکی میگو، الزامات زیست محیطی، جیره غذایی و زنجیره تولید میگو بودند. دکتر شریف روحانی به اهمیت تحقیقات کاربردی برای تولید میگو اشاره و بر پایداری زنجیره تولید در همه مراحل آن تاکید کرد.
ایشان به اتفاق مدیر و معاونان پژوهشکده، از مزارع پرورشی و مراکز تکثیر بخش خصوصی بازدید و با مدیران مربوطه تبادل نظر کردند.