در تاریح 1400/8/16 در سالن مرکز تحقیقات کشاورزی استان بوشهر ،کمیته محققان معین استان بوشهر در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج با محوریت پهنه بندی عرصه های تولیدی و توانمند سازی مروجان مسئول پهنه های تولید و به تبع آن بهره برداران با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید. این کمیته رسالت مشارکت، برنامه ریزی و استفاده بهینه از کل ظرفیت فنی مروجان و محققان مراکز پژوهشی را بر عهده دارد و در اولین نشست آن برنامه ریزی حضور محققان، نحوه مشارکت و تعامل در اجرای سایت های الگویی، ارائه راهکارهای بهینه برای اجرای بهتر طرح های تحقیقی- ترویجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.