جلسه وبیناری تشـکیل شـبکه تحقیقـات کـاربري میگوي پرورشـی کشور متشکل از اعضاي محترم شبکه جناب آقای ،دکتر دشتیان نسب ، رئیس پژوهشکده میگوی کشور و جناب آقای دکتر آئین جمشید معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور، حناب آقای دکتر مرتضوي رئیس محترم پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان جناب آقاي دکتر هوشمند رئیس محترم پژوهشکده آبزي پروري آبهاي جنوب کشور جناب آقاي دکتر آقایی مقدم رئیس محترم مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهاي داخلی جناب آقاي دکتر اژدري رئیس محترم مرکز تحقیقات شیلاتی آبهاي دور، به همراه معاونین محترم پژوهشـی آن پژوهشکده  در تاریخ 22/8/1400 در ساعت 10 صبح با دستور کارهای ذیل تشکیل می شود

. - بررسی نحوه فرآیند کار شبکه، شرح وظایف و اختیارات

- بررسی امکانات، تجهیزات و پرسنل محقق در زمینه تحقیقات میگو در پژوهشکده ها و مراکز عضو شبکه

لینک  جلسه به ورود : https://vc.areeo.ac.ir/ch/isrc  

User: isrc-u

Password: 0415