به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، در جهت تحقق سیاست‌های ترویجی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، اقدام نخست برای اجراي سـایت الگویی مهارتهاي فنی پرورش میگوی بوشهر برداشته شد. ارتقا مهارتهاي فنی پرورش میگو از مهمترین اهداف پژوهشی مصوب است که در بستر سایت‌های الگویی و از طریق برنامه های مدون آموزشی، ترویج می‌شود. به این منظور جلسه‌ای بـا حضور رییس هماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی، نماینده اداره کل شیلات، نماینده اداره کل دامپزشکی، مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان اسـتان بوشـهر، مـدیرعامل اتحادیه مجتمع پرورش میگوي حله، رابط ترویج و رییس پژوهشـکده میگوی کشور و مجري پروژه در اداره شیلات بوشهر برگزار گردید. انتخاب مزارع اصـلی و تابعه بمنظور اجراي سـایت الگویی ارتقـاء مهارتهاي فنی در مزارع پرورش میگو با نظر مسئولین ذیربط انجام شد. در این جلسه مقرر شـد که مزرعه ارجان میگو با مـدیریت آقاي حسن عبـدالهی به عنوان مزرعه اصـلی و مزارع صدف میگو گروه ۱۸۸، روبیان ۲۰۰، روبیان ۱۶۰، آبزیان جنوب ایران، طلوع فجر، دشتسـتان میگو، خارگ میگو، زمرد میگو، شوراب میگو، بوشهر میگو گروه ۱۷۱، زرین میگو، مروارید جنوب، امداد ۱۲ و ۱۳، پرورش میگوي گروه ۱۳۴، یکتا میگو، حله میگو و تکنو میگو گروه ۱۵۸ به عنوان مزارع تـابعه اجراي این طرح انتخـاب گردیدنـد. در این جلسه مقرر شـد که بمنظور ارتقاء مهارتهاي فنی پرسـنل شاغل در این مراکز دوره‌هاي آموزشـی در خصوص مدیریت تعویض آب، مدیریت تغذیه، مدیریت برداشت میگو و مدیریت آماده سازي مزرعه با حضور افراد شاغل در این مزارع جهت افزایش میزان تولید در طول دوره پرورش برگزار شود.