به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دو نفر از همکاران پژوهشکده تا پایان سال 1401 به افتخار بازنشستگی نائل می‌گردند. در جلسه اداری اول اسفند ماه که با حضور معاون پشتیبانی موسسه در پژوهشکده برگزار شد، همزمان از آقای مهندس علی مبرزی، مدیر بخش ارزیابی ذخایر و خانم زهرا فقیه از بخش اداری پژوهشکده میگو به پاس توفیق خدمت، با اهدای لوح و هدیه، تقدیر به عمل آمد.

در سالهای اخیر همکاران بسیاری در بخش های مختلف پژوهشی و پشتیبانی با طی دوران خدمت 30 ساله خود، از مجموعه پژوهشکده میگوی کشور جدا شده اند .