به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، اردیبهشت ماه سال جاری ، کیت تشخیص مولکولی بیماری لکه سفید میگو، از سوی مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههاي مرجع و مطالعات کاربردی، کد ثبت دریافت کرد.

بیماری لکه سفید ( White Spot Syndrome, WSS ) یک بیماری ویروسی مهم میگو است که این ویروس به راحتی می‌تواند به وسیله انواع سخت پوستان دیگر، حتی از طریق فیتوپلانکتون‌ها و لارو حشرات منتقل شود. بیماری لکه سفید ابتدا در سر و سپس در تمام بدن میگو ظاهر می شود که موجب کم اشتها شدن میگو، قرمز شدن اندام‌ها و تلفات شدید در عرض یک هفته است و میگوهای آلوده به این بیماری به علت رسوب و جذب شدن کلسیم، پلاک‌های سفید رنگی را از خود به جای می گذارند. کیت  تشخیص مولکولی بیماری لکه سفید میگو قادر است یک کپی از  ویروس عامل بیماری را شناسایی کند. حساسیت و دقت بالا، هزینه تمام شده بسیار کمتر نسبت به نمونه خارجی (تقریبا معادل  یک پنجم)، در دسترس بودن  و پشتیبانی  علمی و فنی از دیگر مزیت‌های این کیت تولیدی ایران است.

در نامه سرپرست مرکزملی تشخیص آزمایشگاههاي مرجع و مطالعات کاربردی به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور آمده است: با توجه به نتایج بررسی مدارك، مستندات و آزمایشات انجام شده، بر اساس بند «8-2» مصوبات کمیته ي ثبت کیت ، آنتی ژن و مواد بیولوژیک این مرکز، با ثبت کیت موافقت گردید.

لازم به ذکر است در سال گذشته، کیت تشخیص بیماری لکه سفید میگو، به عنوان دستاورد برتر در میان موسسات تحقیقاتی، معرفی و دکتر محمدخلیل پذیر مجری این پروژه، بدین مناسبت از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لوح تقدیر دریافت کرد.