به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، مرحله نخست گشت تحقیقاتی پروژه "تعیین زمان بازگشـایی و پایـان فصـل صـید میگوي ببري سبز در آبهـاي اسـتان بوشـهر" انجام شد. محققان پژوهشکده میگوی کشور، اولین گشت دریایی تعیین زمان گشايش فصل مجاز صيد ميگوی ببری سبز در آبهاي استان بوشهر را از تاریخ 04/20/ 1402 تا 04/26/ 1402 از محدوده شهر بوشهر تا محدوده مطاف انجام دادند. در این گشت تحقیقاتی تورکشی‌های 1 ساعته در 24 ایستگاه با استفاده از شناور صیادی لنج، متعلق به شرکت کشتیرانی و خدمات صیادی انجام گردید. طي‌ اين‌ گشت ميگوهای ببري سبز زیست سنجی شدند و ميانگين صيد بر ساعت ميگوي ببري و کل گونه‌ها ( CPUE ) در محدوده هليله - مطاف به صورت مقدار کیلوگرم بر ساعت محاسبه گرديد. همچنین درصد ميگوي ‌ببري سبز در ذخيره، محاسبه و با مقدار مشابه سال گذشته مقایسه شد.
هر سال زمان گشايش فصل مجاز صيد ميگوی ببری سبز با در نظر گرفتن پارامترهاي رشد ميگـو زمانی اعلام می شود که اندازه طول 70 درصد از ذخيره بالاتر از 12 سانتي متر باشد. جهت تعیین تاريخ بهینه گشايش فصل صيد امسال، گشت تحقیقاتی تکمیلی، از 31 تیر ماه سال جاری توسط محققان بخش ارزیابی ذخایر این پژوهشکده آغاز خواهد شد.