به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، مدیر کل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی و سایر همراهان برای بررسی وضعیت حوزه منابع انسانی جهاد کشاورزی استان به بوشهر سفر کردند. در بخشی از این سفر   ماشاءاله خشنود مدیر کل، اسماعیل کاظمی معاون دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری و فرهاد فرزین معاونت ساختار، تشکیلات و نوسازی اداری دفتر منابع انسانی سازمان تات و دیگر همراهان، در روزهای سوم و چهارم بهمن 1402 از پژوهشکده میگوی کشور و ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس بازدید کردند. در روز اول معاونین منابع انسانی سازمان تات در جلسه ای مشترک با مدیریت و پرسنل اداره تحقیقات و منابع طبیعی جهاد کشاورزی بوشهر و به میزبانی پژوهشکده میگوی کشور شرکت کردند. در ابتدای جلسه دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگو با معرفی و اشاره به سابقه تعامل و منافع مشترک پژوهشکده و تحقیقات منابع طبیعی جهاد کشاورزی بوشهر، به کلیه حاضرین خوش آمد گفت. مهندس سیاح گزارش کاملی از مهمترین مشکلات پرسنلی در منطقه محروم، کمبود نفرات، گزینش‌ها، پست‌ها و خدمات افرادی داد که علی رغم نقش موثر و کارآمد خود در این مجموعه، از منافع مربوطه برخوردار نیستند.
در ادامه جلسه، کلیه پرسنل پشتیبانی و تحقیقاتی، ضمن معرفی خود، سوالات و مشکلات مرتبط با حوزه منابع انسانی در هر بخش و اداره خود را مطرح کردند. سوابق شغلی، احکام پرسنلی، تغییر وضعیت ها، نیروهای شرکتی، امور رفاهی عمومی کلیه پرسنل، تفاوت شرایط محققین در وزارت علوم و سازمان جهاد، امور شغلی بانوان از جمله حق عائله مندی، موارد مرتبط با اعضای هیئت علمی، مشکلات محققین غیر هیئت علمی محور عمده موضوعات طرح شده در این جلسه بودند.
همچنین تعدادی از پرسنل حاضر در جلسه ضمن طرح مشکلات موجود، پیشنهادهایی دقیق برای رفع موارد ذکر شده فوق نیز ارائه کردند.
در چهارم بهمن و دومین روز بازدید، خشنود مدیر کل منابع انسانی سازمان تات به اتفاق همراهان از ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری خلیج فارس بازدید و با جایگاه ارزشمند آن در تحقیقات شیلاتی و پیشبرد صنعت پرورش میگو، چالش‌ها و اقدامات مربوطه آشنا شدند. در این دیدار با ثبت چالش ها و تائید محدودیت‌های موجود و ضمن تاکیید بر نقش منابع انسانی شاغل در این حوزه، با مدیریت و پرسنل حاضر تبادل نظر کردند. سرانجام از سوی مدیر کل منابع انسانی سازمان تات بر موارد دقیق درخواست‌ها در زمان نیازسنجی و فرصت های آتی جذب تاکید شد.