طرح ها و پروژه ها که در دست اجرا می باشد
سه شنبه 3 تیر 1399    
بازدید: 178
 ردیف  عنوان پروژه  مجری
 1
 تعیین شاخص های اکولوژیک و زمان آغاز و پایان دوره صید میگوی ببری سبز در آب های استان بوشهر
 مهرزادکشاورزی فرد
 2  ارزیابی ذخایر کفزیان آب های استان بوشهر  علی مبرزی
 3
  ارزیابی اثرات بوم شناسی پساب واحدهای نمکزدا برجوامع کفزی و پلانکتونی در شرایط آزمایشگاهی و میدانی
 مسلم شریفی نیا
 4
  بررسی نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی صیدگاههای ماهیان کفزی اقتصادی  آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان
 خسرو آیین جمشید
 5
برسی تغییرات و روابط جوامع ماکروبنتیک باتوده زنده ماهیان کفزی اقتصادی درآبهای ایرانی خلیج و فارس و دریای عمان
 آرش حق شناس
 6
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زیوده و ترکیب صید ماهیان دریایی در محدوده آبهای ایرانی خلیج  فارس، باتاکید بر پارامترهای درجه حرارت و کلروفیل 1385-1397
 نصیر نیامیمندی
 7
  دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش کرم دریایی پری نرئیس عاری از بیماری خاص
 وحید یگانه
 8
  طرح  پژوهشی اصلاح نژاد میگوی وانامی (پروژه ها): تکثیر و پرورش، ردیابی ژنتیکی، بهداشت  و بیماریها
 علی قوام پور
 9
  تاثیر  مکانیزاسیون و اصلاح ساختار بر راندمان تولید در استخرهای پرورش میگو
 علی قوام پور
 10
  اجرای  طرح الگویی سیستم فیلتراسیون در مزارع پرورش میگو استان بوشهر
 محمد خلیل پذیر
 11
 ساخت و بهینه سازی کیت مولتی پلکس تشخیص بیماری ویروسی لکه سفید در میگوی WSSV
 محمد خلیل پذیر
 12  بررسی مدیریت پرورش و پایش میکروبی مزارع پرورش متراکم میگوی سفید غربی در مجتمع های پرورش میگوی شیف و دلوار در استان بوشهر  محمد خلیل پذیر
 13  بررسی عملکرد تور ترال میان آبی در فصل صید ميگو در آبهای جنوب خلیج نایبند
محسن نوری نژاد